Mediateca

En aquesta pestanya podreu trobar un recopilatori de vídeos que mostrin els diferents elements d’èxit en relació a l’aprenentatge dialògic de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia als Grups Interactius identificats al llarg de la realització del projecte, tant a l’etapa d’educació infantil com a la d’educació primària. Es tracta d’exemples que il·lustren el procés d’aprenentatge tot fent servir tecnologies i també exemples que mostren el mateix context però sense l’ús de la tecnologia, per tal de poder establir comparacions.

  • Alfabetització digital:

En la següent llista de reproducció, es pot observar un exemple de l’alfabetització digital que adquireixen els alumnes de manera simultània a l’aprenentatge de l’àrea curricular que treballen.

La classificació dels videos s’ha fet tenint en compte els següents criteris d’anàlisi:

  • Diàleg igualitari: es genera entre les diferents persones que participen en el diàleg i les seves aportacions es valoren en acord a la validesa dels seus arguments i no en funció de les relacions de poder o jerarquies socials establertes.

En la següent llista de reproducció, es poden observar exemples concrets de diàleg igualitari entre alumnes i voluntari:

  • Intel·ligència cultural:  inclou la intel·ligència acadèmica i la pràctica, així com la inteligencia comunicativa que permet arribar a acords a través del llenguatge en diferents àmbits socials.

En la següent llista de reproducció, es poden observar exemples concrets d’intel·ligència cultural a les aules de matemàtiques i ciències.

  • Dimensió instrumental: laprenentatge dialògic inclou l’aprenentatge instrumental de tots els coneixements imprescindibles per a viure en societat sense oposar-se al diàleg ni a una educació democràtica.

En la següent llista de reproducció, es poden observar exemples concrets de la dimensió instrumental en l’aprenentatge dialògic.

  • Solidaritat: les pràctiques educatives democràtiques que tenen per objectiu la superació del fracàs escolar i l’exclusió social han de basar-se en la solidaritat.

En la següent llista de reproducció, es poden observar exemples concrets de la solidaritat entre els alumnes, tant entre els més grans de l’etapa de primària, com entre els més petits de l’etapa infantil.

  • Igualtat de diferències: valorar la diversitat de persones com a element de riquesa cultural, identificant la diferència com positiva, però sempre amb el valor de la igualtat.