MSAT

Què és MSAT?

Matemàtiques, ciència i tecnologia per a tothom

ENTORNS D’APRENENTATGE BASATS EN L’EVIDÈNCIA PER AL SEGLE XXI

Per fer front a la situació de crisi que està vivint el conjunt de la població europea, la Comissió Europea ha posat en marxa el programa Europa2020 per generar productivitat, ocupació i cohesió social al conjunt dels estats membres. Per a dur a terme aquest propòsit la Unió Europea s’ha proposat l’assoliment de 5 objectius al voltant de l’ocupació, la innovació, l’educació, la integració social i el clima i energia.

Per a assolir els objectius educatius del 2020 és vital que les escoles d’Europa augmentin el rendiment de tots els estudiants en les àrees del currículum que són més instrumentals per a l’èxit en el sistema educatiu i després a la vida: la llengua, les matemàtiques, la ciència i la tecnologia. Per a respondre a aquest repte, la comunitat educativa necessita el millor coneixement científic sobre què funciona en l’ensenyament i l’aprenentatge en aquestes àrees curriculars. La comunitat internacional en ciències de l’aprenentatge ja ha demostrat que en la societat de la informació les claus de l’aprenentatge estan en la interacció, la comunicació i la comunitat. Conseqüentment, els entorns d’aprenentatge escolar s’han de transformar en la línia amb aquesta evidència científica, tornant-se més interactius. A més, la recerca també ha indicat que la tecnologia recolza l’aprenentatge en la mesura en què s’utilitza no com un fi en sí mateixa sinó com a eina per a aprendre els continguts.

El paper dels Grups Interactius

Un tipus concret d’aules interactives s’anomenen Grups Interactius (en endavant, GI). Els GI són aules organitzades en petits grups heterogenis d’estudiants, a nivell de rendiment acadèmic, cultura, llengua, gènere, motivacions, etc. Cada petit grup rep el suport d’una persona adulta, que o bé pot ser un mestre o una mestra o una persona adulta voluntària, de la comunitat, podent ser un familiar, una amiga, el membre d’una associació del barri, estudiants universitaris, etc. El voluntariat a l’aula representa la diversitat cultural i ètnica existent al centre i a la zona. Aquest adult no ha de conèixer el contingut curricular; el seu rol és el de promoure l’ajuda mútua entre els i les membres del grup, de forma que a través de la interacció i el diàleg tot l’alumnat del grup resolgui amb èxit l’activitat. Després d’uns vint minuts aproximadament, les i els estudiants canvien de taula, d’activitat i de persona adulta amb la que treballen. D’aquesta forma, en una hora i mitja, tots els i les estudiants han treballat en quatre activitats curriculars i han interaccionat amb quatre persones voluntàries amb diferents perfils a més del mestre de l’aula. A més, és comú que l’alumnat en GI utilitzi la tecnologia com a eina per a comprendre més profundament el currículum de matemàtiques i ciències.

Un bon nombre d’investigacions han documentat els resultats positius en rendiment acadèmic i convivència produïts per aquest entorn d’aprenentatge innovador , però no sabem encara concretament els elements d’èxit dels GI que condueixen a un alt rendiment acadèmic per a tot l’alumnat en les àrees de matemàtiques i ciències. El projecte MSAT cobreix aquest buit investigant com els i les estudiants interaccionen i aprenen als GI mentre treballen les matemàtiques i les ciències, parant atenció també a com utilitzen la tecnologia en el grup i desenvolupen habilitats digitals.

Per a més informació es pot consultar:

Estratègia Europa 2020

Grups Interactius