Project Description

Per tal de realitzar una estada a CREA cal formalitzar la sol·licitud seguint les passes que s’indiquen a continuació:

Pas 1:  Enviar un correu electrònic (crea@ub.edu) a l’atenció de la Dra. Marta Soler, amb la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud  exposant la seva motivació per realitzar l’estada a CREA.
  2. Resum de la proposta de treball que es preveu desenvolupar durant l’estada. Han d’aparèixer-hi: finalitat de l’estada i objectius concrets, duració, pla de treball,  programa que financia l’estada si s’escau.

Pas 2:  Un cop es rebi el correu electrònic la Comissió en un termini de 10 dies donarà una resposta confirmant l’acceptació de l’estada o bé desestimant-la. Si s’escau, la Comissió pot posar-se en contacte per tal de que es clarifiqui la proposta; així mateix, si la proposta no s’adequa se sol·licitarà més informació per tal de valorar alternatives en relació a les tasques, els objectius concrets, etc. En cas necessari, la Comissió consultarà els òrgans o responsables pertinents per part de la Universitat de Barcelona. La Comissió comunicarà l’assignació d’un tutor o tutora del centre de recerca, que serà l’encarregat de seguir el treball que desenvolupi la persona sol·licitant durant la seva estada.

Pas 3: Un cop confirmada l’acceptació de l’estada i el tutor/a, la persona sol·licitant haurà d’emplenar el documentAcord de col·laboració, i fer-lo arribar signat per correu electrònic. Aquest document serà imprescindible per tal de que CREA confirmi a través d’una carta formal, l’acceptació de l’estada. En alguns casos pot ser necessària l’acceptació per part d’altres òrgans de la universitat. En aquest sentit, CREA no pot garantir el temps de resposta en la tramitació per part dels òrgans de la Universitat.