Project Description

La Comissió d’estades està formada per tres persones: una investigadora o investigador de l’equip directiu de CREA, un professor o professora, i un investigador/a en formació de CREA.

La permanència dels membres d’aquesta Comissió serà de 2 anys, transcorreguts els quals, es constituirà la nova Comissió, que serà aprovada per l’assemblea ordinària de CREA.

La Comissió d’estades s’encarrega de:

  1. Acceptar o rebutjar una sol·licitud en termini de 10 dies després d’haver rebut la sol·licitud.
  2. Informar de la resolució a la persona sol·licitant a través de correu electrònic.
  3. Assignar un tutor o tutora a la persona que sol·licita l’estada que s’adeqüi al perfil del treball que desenvoluparà durant la seva estada al centre.

Rol del tutor:

El tutor/a s’encarregarà del seguiment i de facilitar la formació i l’acompliment dels objectius de l’estada. Els tutors i tutores fan aquesta tasca complementària a totes les altres tasques que tenen assignades com a professorat universitari. En aquest sentit, el seu suport i seguiment serà sempre d’acord a les seves possibilitats de disponibilitat i dedicació.