[:en]

The research project END-TRAFFICKING Changes and Social Innovations for the Prevention and Reduction of Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation (2015-2017) (Ref. FEM2013-46670-R), has launched a brochure with information about how to prevent sex trafficking of women. The brochure includes some key findings identified in the research project, including an exhaustive review of scientific literature, international and national research projects, a broad review of public policies and social initiatives, and extensive fieldwork carried out in different countries.

The purpose of the brochure is to inform the public about trafficking for the purpose of sexual exploitation, particularly, to understand how sex trafficking works and to identify traffickers, as well as information about the warning signs so that women can detect potential risk situations and protect themselves, together with elements of reflection for society to act actively.

Click below to download the brochure. Share it and contribute to the prevention of sex trafficking of women and girls, a goal for Europe and a global challenge for society.

[:ca]

El projecte de recerca I + D END-Trafficking Canvis i Innovacions Socials per a la prevenció i reducció de la Tracta de Dones amb fins d’Explotació Sexual (2015-2017) (Ref. FEM2013-46670-R), ha elaborat un tríptic orientat a la prevenció de la tràta per a la ciutadania amb informació basada en els resultats del projecte. Aquest tríptic recull algunes de les claus identificades en el projecte de recerca per a la prevenció de la trata, fruit d’una exhaustiva revisió de literatura científica, projectes de recerca internacionals i nacionals, una àmplia revisió de polítiques públiques i iniciatives socials, i un extens treball de camp realitzat en diferents països.

El tríptic té com a objectiu informar la ciutadania sobre la trata amb fins d’explotació sexual, en concret, sobre com actuen els proxenetes i els seus còmplices per poder identificar-los; també s’aporten claus i senyals d’alerta perquè les dones puguin detectar situacions de risc potencials i protegir-se, així com elements de reflexió perquè la societat actuï de manera activa.

Aquí pots descarregar el tríptic, difondre’l i contribuir a la prevenció de la trata de dones amb fins d’explotació sexual, un objectiu per a Europa i un repte global per a la societat.

[:es]

El proyecto de investigación I+D END-TRAFFICKING Cambios e Innovaciones Sociales para la Prevención y Reducción de la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual (2015-2017) (Ref. FEM2013-46670-R), ha elaborado un tríptico orientado a la prevención de la trata para la ciudadanía con información basada en los resultados del proyecto. Este tríptico recoge algunas de las claves identificadas en el proyecto de investigación para la prevención de la trata, fruto de una exhaustiva revisión de literatura científica, proyectos de investigación internacionales y nacionales, una amplia revisión de políticas públicas e iniciativas sociales, y un extenso trabajo de campo realizado en diferentes países.

El tríptico tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre la trata con fines de explotación sexual, en concreto, sobre cómo actúan los proxenetas y sus cómplices para poder identificarlos; también se aportan claves y señales de alerta para que las mujeres puedan detectar situaciones de riesgo potenciales y protegerse, así como elementos de reflexión para que la sociedad actúe de manera activa.

Aquí puedes descargar el tríptico, difundirlo y contribuir a la prevención de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un objetivo para Europa y un reto global para la sociedad.

[:]