[:en]

On September 21st and 22nd, 2017, CREA attended the 14th Human Trafficking & Social Justice Conference held in Ohio, USA. This annual conference brings together hundreds of attendees, researchers from more than 16 countries, civil society entities, sex trafficking survivors, defenders of human rights and anti human trafficking movements.

CREA presented the results of the TRATA project, Life trajectories that move away or bring closer to the trafficking processes of sexual exploitation (funded by the Women’s Institute, Spanish Ministry of Health, Social Services and Equality, 2013-2015), led by Dr. Lídia Puigvert. It was the first time that a Spanish research group participated at this conference. One of the main impacts of the TRATA project consisted in making visible the life trajectories of young Moroccan women victims of sex trafficking in Spain, a group of victims highly invisible and ignored before this research was conducted. The audience appreciated the results presented, especially members of international NGOs and representatives of entities working for the eradication of human trafficking in countries such as Nigeria and Ghana.

Finally, at the conference the Social Impact Open Repository (SIOR) was also presented, generating a very positive and innovative dialogue on the social impact of research in the field of human trafficking.

[:ca]

El 21 i 22 de setembre de 2017, CREA va participar a la 14th Human Trafficking & Social Justice Conference celebrada a Ohio, EUA. Aquesta conferència anual reuneix a centenars d’assistents, investigadors i investigadores de més de 16 països, entitats de la societat civil, supervivents a la tracta amb fins d’explotació sexual i líders de moviments en defensa dels drets humans i contra la tracta d’éssers humans .

CREA va presentar de manera pionera, ja que era la primera vegada que un grup de recerca espanyol participava en la conferència, els resultats del projecte TRACTA, Trajectòries de vida que allunyen o acosten a les xarxes de tràfic amb fins d’explotació sexual (Institut de la Dona. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2013-2015), dirigit per la Dra. Lídia Puigvert. Un dels principals impactes del projecte de recerca TRACTA va consistir en la visibilització de les trajectòries de vida de dones joves marroquines víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual a Espanya, fins llavors un col·lectiu de víctimes altament invisibilitzat i ignorat. El públic assistent va valorar els resultats presentats, especialment, membres d’ONGs internacionals i representants d’entitats que treballen per l’eradicació del tràfic d’éssers humans a països com Nigèria i Ghana.

Finalment, en la conferència es va presentar el repositori SIOR, generant un diàleg molt positiu i nou entorn de l’impacte social de les investigacions en l’àmbit de la tracta d’éssers humans.

[:es]

El 21 y 22 de septiembre de 2017, CREA participó en la 14th Human Trafficking & Social Justice Conference celebrada en Ohio, EE.UU. Esta conferencia anual reúne a cientos de asistentes, investigadores e investigadoras de más de 16 países, entidades de la sociedad civil, supervivientes a la trata con fines de explotación sexual y líderes de movimientos en defensa de los derechos humanos y contra la trata de seres humanos.

CREA presentó de manera pionera, era la primera vez que un grupo de investigación español participaba en la conferencia, los resultados del proyecto TRATA, Trayectorias de vida que alejan o acercan a las redes de trata con fines de explotación sexual (Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013-2015), dirigido por la Dra. Lídia Puigvert. Uno de los principales impactos del proyecto de investigación TRATA consistió en la visibilización de las trayectorias de vida de mujeres jóvenes marroquíes víctimas de trata con fines de explotación sexual en España, hasta entonces un colectivo de víctimas altamente invisibilizado e ignorado. El público asistente valoró los resultados presentados, en especial, miembros de ONGs internacionales y representantes de entidades que trabajan por la erradicación de la trata de seres humanos en países como Nigeria y Ghana.

Por último, en la conferencia se presentó el repositorio SIOR, generando un diálogo muy positivo y novedoso en torno al impacto social de las investigaciones en el ámbito de la trata de seres humanos.

[:]