[:en]
In the face of the latest attacks, we reinforce our commitment and work with scientific research with social impact, for the prevention of cases like this and the achievement of a plural society, free of all violence.

An investigation of the European Scientific Program (Horizon 2020) provides evidence to improve prevention of terrorism

PROTON, Modeling the PRocesses leading to organized crime and TerrOrist Networks, funded by the European Scientific Research Program (Horizon 2020), aims to provide evidence on recruitment processes in networks of terrorism and organized crime, on which policies can be based at the international, national and local level. The PROTON consortium consists of 21 research centers of reference in the study of terrorism and organized crime, integrating social and computational sciences and some of the most relevant institutions in the field, such as Transcrime of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, the Hebrew University of Jerusalem, the European Police Office (EUROPOL), the European Crime Prevention Network (EUCPN) and CREA (UB).

The CREA team is led by Lídia Puigvert and is responsible for analyzing the ethical and social impacts of terrorism prevention policies in Europe to ensure that PROTON generates better policies based on scientific evidence. In addition to the review of scientific literature and policy analysis in all EU member states, CREA carries out field work in six countries (Spain, Italy, UK, Germany, Romania, the Netherlands) including actors’ voices (such as prisons, education, social movements, religion, media) to deepen these impacts. This work is part of the task developed by the group of Arab and Muslim studies led by Lena de Botton, to provide answers to the questions on the prevention of the radicalization of many young people, and in the experience in the analysis of the social impact of the research mainly through the IMPACT-EV project of the 7th Framework Program.

More information:

PROTON: https://www.projectproton.eu/

[:ca]Davant els darrers atemptats, reforcem el nostre compromís i treball amb la recerca científica amb impacte social, per a la prevenció de casos com aquest i l’assoliment d’una societat plural, lliure de tota violència.

Una recerca del Programa Científic Europeu (Horizon 2020) aporta evidències per millorar la prevenció del terrorisme 

PROTON,Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks finançat per Programa de Recerca Científica Europeu (Horizon 2020), que té per objectiu aportar evidències sobre els processos de reclutament en les xarxes de terrorisme i crim organitzat, en les quals es puguin basar polítiques a nivell internacional, nacional i local. El consorci de PROTON està format per 21 centres de recerca de referència en l’estudi del terrorisme i el crim organitzat, integrant ciències socials i computacionals i algunes de les institucions més rellevants en l’àmbit, com Transcrime de la Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, la Hebrew University of Jerusalem, la European Police Office (EUROPOL), la European Crime Prevention Network (EUCPN) o el CREA (UB)

L’equip de CREA està liderat per Lídia Puigvert i s’encarrega d’analitzar els impactes ètic i social de les polítiques de prevenció del terrorisme a Europa, per a garantir que PROTON generi millors polítiques basades en evidències científiques. A més de la revisió de la literatura científica i anàlisi de les polítiques a tots els estats membres de la UE, CREA duu a terme treball de camp a sis països (Espanya, Itàlia, UK, Alemanya, Romania, Holanda) incloent les veus d’ actors socials de diferents camps (com presons, educació, moviments socials, religió, mitjans de comunicació) per tal d’aprofundir en aquests impactes. Aquest treball s’emmarca en la tasca desenvolupada pel grup d’estudis àrabs i musulmans liderat per Lena de Botton, per donar respostes a les qüestions sobre la prevenció de la radicalització de molts joves, i en l’experiència en l’anàlisi de l’impacte social de la recerca a través principalment del projecte IMPACT-EV del 7è Programa Marc

Més informació:

PROTON: https://www.projectproton.eu/[:es]Delante de los últimos atentados, reforzamos nuestro compromiso y trabajo con la investigación científica con impacto social, para la prevención de casos como este y el logro de una sociedad plural, libre de toda violencia.

Una investigación del Programa Científico Europeo (Horizon 2020) aporta evidencias para mejorar la prevención del terrorismo

PROTON, Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks, financiado por el Programa de Investigación Científica Europeo (Horizon 2020), tiene por objectivo aportar evidencias sobre los procesos de reclutamiento en redes de terrorismo y crimen organizado, en las que puedan basarse políticas a nivel internacional, nacional y local. El consorcio de PROTON está formado por 21 centros de investigación de referencia en el estudio del terrorismo y crimen organizado, integrando ciencias sociales y computacionales y algunas de las instituciones más relevantes en el ámbito, como  Transcrime de la Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, la Hebrew University of Jerusalem,  la European Police Office (EUROPOL), la European Crime Prevention Network (EUCPN) o el CREA (UB).

El equipo de CREA está liderado por Lídia Puigvert y se encarga de analizar los impactos ético y social de las políticas de prevención del terrorismo en Europa, para garantizar que PROTON genere mejores políticas basadas en evidencias científicas. Además de la revisión de la literatura científica y análisis de les políticas en todos los estados miembros de la UE, CREA lleva a cabo trabajo de campo en seis países (España, Italia, UK, Alemania, Rumanía, Holanda) incluyendo las voces de actores sociales de diferentes campos (como prisiones, educación, movimientos sociales, religión, medios de comunicación) para profundizar en estos impactos. Este trabajo se enmarca en la tarea desarrollada por el grupo de estudios árabes y musulmanes liderado por Lena de Botton, para dar respuestas a las cuestiones sobre la prevención de la radicalización de muchos jóvenes, y en la experiencia en el análisis del impacto social de la investigación a través principalmente del proyecto IMPACT-EV del 7º Programa Marco.

Más información:

PROTON: https://www.projectproton.eu/[:]