[:en]

The xenophobic and islamophobic attacks that Ms. Fatima Taleb, councilor of Badalona’s City Council is suffering expose a very worrying current reality: the increase of xenophobia and racism, islamophobia, racism against Roma, antisemitism, as well as other ways of hatred to cultural or religious diversity. The violent facts towards Badalona’s councilor and citizen expose a startling reality that discriminates and assaults on a daily basis members of cultural, ethnical and religious minorities among others.

For this reason, from the Interreligious Dialogue Group at CREA, Community of Research on Excellence for All:

1)     We state our most energetic and emphatic condemnation towards these violent facts to people like Ms. Fatima Taleb and others who suffer discrimination due to cultural, ethnical or religious reasons among others.

2)    We remind the importance and necessity of sanctioning the attackers.

3)    We appeal to the responsibility of people who from different social structures (politics, academia, mass media, etc.) can contribute to deactivate the prejudice instead of reproducing hatred dynamics and discrimination.

4)    We state our absolute defense of the Universal Declaration of Human Rights, which among others, reminds that every person has the right to freedom of thought, consciousness and religion.

5)    We offer our absolute support, now and always, to all victims, such as Ms. Fatima Taleb, who have suffered or are suffering discrimination, hatred and/or racism due to their cultural origin or their religious belief among others.

Interreligious Dialogue Group (IDG) – CREA

[:ca]

Els atacs xenòfobs i islamofòbics que la regidora de l’Ajuntament de Badalona, la Sra. Fatima Taleb, està patint, posen de manifest una realitat actual molt preocupant: l’augment de la xenofòbia i el racisme, islamofòbia, antigitanisme, antisemitisme, així com altres formes d’odi cap a la diversitat cultural o religiosa. Els fets violents cap a la regidora i ciutadana de Badalona, posen de manifest una realitat colpidora que discrimina i agredeix quotidianament a membres de minories culturals, ètniques i religioses, entre d’altres.
De nou volem fer públic el nostre posicionament en favor de les víctimes així com a favor de postures que aposten pel diàleg com a principal alternativa a les dinàmiques de l’odi i la discriminació.

Per aquest motiu, des del Grup de Diàleg Interreligiós de CREA, Community of Research on Excellence for All:

1) Manifestem la nostra condemna més enèrgica i rotunda cap a aquests fets violents cap a persones com la Sra. Fatima Taleb i altres que pateixen discriminació per raons culturals, ètniques o religioses, entre d’altres.

2) Recordem la importància i necessitat de sancionar les persones agressores.

3) Apel·lem a la responsabilitat de les persones que des de les diferents estructures socials (política, acadèmia, mitjans de comunicació, etc.) poden afavorir a desactivar el prejudici enlloc de reproduir dinàmiques de l’odi i la discriminació;

4) Manifestem la nostra defensa absoluta de la Declaració Universal dels Drets Humans, la qual entre d’altres, recorda que tota persona té el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió;

5) Oferim el nostre recolzament absolut, ara i sempre, cap a totes les víctimes, com la Sra. Fatima Taleb, que han patit o estan patint discriminació, odi i/o racisme pel seu origen cultural o la seva creença religiosa, entre d’altres.

Grup de Diàleg Interreligiós (GDI) – CREA

[:es]

Los ataques xenófobos e islamofóbicos que la regidora del Ayuntamiento de Badalona, la Sra. Fátima Taleb, está sufriendo, ponen de manifiesto una realidad actual muy preocupante; el aumento de la xenofobia y el racismo, islamofobia, antigitanismo, antisemitismo, así como otras formas de odio hacia la diversidad cultural o religiosa. Los hechos violentos hacia la regidora y ciudadana de Badalona, poniendo de manifiesto una realidad sobrecogedora que discrimina y agrede cotidianamente a miembros de minorías culturales, étnicas y religiosas, entre otras.

De nuevo queremos hacer público nuestro posicionamiento en favor de las víctimas así como a favor de posicionamientos que apuestan por el diálogo como principal alternativa a las dinámicas de odio y discriminación.

Por este motivo, desde el Grupo de Dialogo Interreligioso de CREA (Community of Research on Excellence for All):

1) Manifestamos nuestra condena más enérgica y rotunda hacia estos hechos violentos hacia la Sra. Fatima Taleb y otras personas que sufren discriminación por razones culturales, étnicas o religiosas, entre otras.
2) Recordamos la importancia y necesidad de sancionar a las personas agresoras.
3) Apelamos a la responsabilidad de las personas que desde diferentes estructuras sociales (política, académica, medios de comunicación, etc) pueden favorecer a desactivar el prejuicio en lugar de reproducir dinámicas de odio y discriminación.
4) Manifestamos nuestra defensa absoluta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual entre otras, recuerda que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, consciencia y de religión;
5) Ofrecemos nuestro apoyo absoluto, ahora y siempre, hacia todas las víctimas, como la Sra. Fátima Taleb, que han sufrido o están sufriendo discriminación, odio, y/o racismo por su origen cultural o su creencia religiosa entre otras.

Grupo de Diálogo Interreligioso – CREA

[:]