Objectius

Objectiu 1. Revisar el coneixement científic existent sobre gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit educatiu.

1.1 Identificar models socials destacats per la comunitat científica internacional per a la integració de la diversitat ètnica i religiosa a l’escola i la comunitat. Desvetllar els factors transformadors i exclusors.

1.2 Detectar els principals obstacles i reptes en la gestió de la diversitat religiosa en l’escola i la comunitat. Identificar els principals estereotips i els col·lectius més discriminats.

1.3 Detectar models de gestió de la diversitat religiosa i ètnica en l’escola i la comunitat que fomenten una laïcitat multicultural.

Objectiu 2. Identificar actuacions rellevants per a la gestió de la diversitat religiosa que s’estan duent a terme en espais educatius multiculturals

2.1 Detectar espais educatius multiculturals d’interès per a l’estudi de la hipòtesi de la recerca.

2.2 Conèixer si es duen a terme o no pràctiques de gestió de la diversitat religiosa.

2.3 Analitzar les pràctiques de gestió de la diversitat religiosa que es du a terme en aquests espais.

Objectiu 3. Detectar quines pràctiques de gestió de la diversitat religiosa afavoreixen la cohesió social i la prevenció de conflictes racistes.

3.1 Identificar la relació existent entre pràctiques de la gestió educativa de la diversitat religiosa i la millora de la cohesió social.

3.2 Extreure les característiques que promouen la prevenció i/o resolució de conflictes racistes a partir de la gestió de la diversitat religiosa, contrastant-les amb allò extret al principi de la recerca en quant a les aportacions de la comunitat científica internacional.

Objectiu 4. Fer transferibles els resultats de la recerca en gestió de la diversitat religiosa per a contribuir a la prevenció dels conflictes racistes i la promoció de la cohesió social.

4.1 Difondre els resultats a la comunitat científica internacional.

4.2 Difondre els resultats a l’administració pública per tal de maximitzar l’impacte polític de la recerca.

4.3 Difondre els resultats entre la comunitat educativa i altres agents socials interessats