Fase 2

FASE 2. TREBALL DE CAMP I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ
Temporalització: Mesos 4-9
Objectius específics:
2- Identificar actuacions rellevants per a la gestió de la diversitat religiosa que s’estan duent a terme en espais educatius multiculturals
3- Detectar quines pràctiques de gestió de la diversitat religiosa afavoreixen la cohesió social i la prevenció de conflictes racistes.

 

(a) Elaboració dels guions per a la realització del treball de camp.

En aquesta segona fase es prepararà, realitzarà i analitzarà el treball de camp. Per aquest motiu el primer pas serà l’elaboració dels guions de les tècniques de recollida d’informació. És a dir s’elaboraran els guions de les entrevistes, els relats comunicatius de vida quotidiana i dels grups de discussió.

Es seleccionaran dos centres educatius seguint com a mínim els següents criteris:

  • Centres educatius situats en contextos amb alta diversitat cultural i religiosa.
  • Un dels centres com a mínim ubicat en un barri de nivell socio-econòmic baix i per tant especialment vulnerable a experimentar processos de discriminació o racisme.
  • Participació activa de la comunitat educativa (professorat, families, entitats, etc.)

En tots dos casos, s’implementaran:

  • 3 entrevistes en profunditat a professionals de l’educació
  • 2 grup de discussió (a familiars i a alumnat)
  • 4 relats de vida (a familiars i a alumnat)
  • 1 observació comunicativa d’un espai educatiu

(b) 2 entrevistes a responsables de l’administració pública en polítiques de diversitat i/o educació.

Donat que l’objectiu final serà definir una sèrie d’activitats, a més de la presentació i debat amb diferents responsables de les polítiques de gestió de la diversitat es vol realitzar dues entrevistes semi-estructurades.

(c) Transcripció i anàlisi de la informació

Un cop recollida la informació aquesta serà transcrita per poder ser analitzada en la seva totalitat. Així mateix s’elaborarà un quadre d’anàlisi que permeti aprofundir en els diferents aspectes recollits.

(d) Informe de Resultats.

Al finalitzar la fase s’elaborarà on es recullen els resultats empírics vinculats a les actuacions d’èxit sobre gestió de la diversitat religiosa i la construcció d’un model de laïcitat porosa (o laïcitat multicultural).