Fase 1

FASE 1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Temporalització: Mesos 1-3
Objectiu específic:
1- Revisar el coneixement científic existent sobre gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit educatiu.
(a). 1a Reunió de Coordinació Equip Investigació.

Aquesta primera reunió tindrà per objectiu establir les bases teòriques i metodològiques que guiaran tot el projecte. Així mateix es posarà en comú el pla de treball i s’especificaran les diferents tasques a realitzar pels diversos membres de l’equip.

(b) Anàlisi de la documentació i bibliografia existent.

La revisió es centrarà en trobar i analitzar experiències que presentin evidències científiques sobre les conseqüències de la gestió de la diversitat cultural i religiosa a espais educatius reglats i no reglats. Es posarà especial interès en que aquestes experiències seleccionades hagin mostrat claus de millora i èxit en la consecució d’una millor cohesió social a espais multiconfessionals. En el cas de les escoles especialment, es tindrà en compte també la incidència d’aquestes actuacions en el rendiment acadèmic.

(c) Creació d’un Consell Assessor.

Es crearà un Consell Assessor integrat per membres de diverses tradicions religioses tal i com s’ha mencionat a la metodologia perquè avaluï els resultats del projecte durant el desenvolupament de tot el procés. Seguint les premisses de la metodologia comunicativa crítica a través d’aquest Consell s’inclourà la participació de les persones investigades en tot el procés investigador.

(d) Elaboració d’un Informe de revisió de la literatura.

Es realitzarà un informe final d’aquesta primera fase on es recullin les principals aportacions teòriques sobre un model de laïcitat basat en la gestió de la diversitat religiosa d’èxit.

(e) Creació de la Pàgina Web del Projecte

Es comprarà un domini per tal de tenir disponible des del Mes 1 la pàgina Web del projecte. La pàgina estarà disponible durant tot el projecte i es preveu contractar el domini per més de 5 anys, i així garantitzar des del primer moment la difusió dels resultats de la recerca.