Organització comunicativa

L’organització del projecte es fonamentarà també en aquest paradigma comunicatiu. Això portarà a dues característiques fonamentals en quan a l’organització de la recerca: (a) La implicació d’investigadors i investigadores de distintes opcions religioses per a la configuració d’un equip investigador plural i (b) un Consell assessor format per representants dels col·lectius als que van dirigit els objectius i resultats de la recerca.

Sobre la rellevància de la configuració d’un equip investigador plural: La presència de persones de diferents tradicions i opcions religioses facilitarà el desenvolupament de les tasques de recerca programades. D’aquesta manera es reduiran biaixos etnocèntrics a les diferents fases del projecte, sobretot en aquelles relacionades amb la recollida i anàlisi de les dades.

 Funcions del Consell assessor en el desenvolupament de la metodologia. Com tots els consells assessors que es configuren sota l’organització comunicativa de la recerca, es formarà per persones que serien potencialment subjectes de la recerca per a que facin un seguiment des del principi del procés fins al final. S’encarregarà de vetllar per a que les dades que s’obtinguin al llarg del projecte responguin als interessos de les persones investigades. El formaran persones de diferents cultures i religions de les que en la actualitat conviuen a Catalunya. Es prioritzarà de manera clau que accedeixin persones que tradicionalment estan excloses de la recerca social, dels espais de participació i de decisió.

Es tindrà també molt en compte que col·lectius religiosos que pateixen forta discriminació puguin estar representats (tals com per exemple a dones musulmanes, i comunitats jueves que estan patint l’augment de l’antisemitisme, entre d’altres).